Full Glenn Kirschner: Giuliani's Alleged $200K Deal Is 'Double Dealing' | MTP Daily | MSNBCFormer federal prosecutor Glenn Kirschner addresses reports that Rudy Giuliani was in talks to be paid by a Ukraine prosecutor as they sought information on …

MTP Full Interviews,News,Meet the Press,Politics,MTP Daily,Best of last night,First Read,Donald Trump,President Trump,POTUS,trump ukraine,ukraine,ukraine call,trump ukraine call,trump corruption,corruption,scandal,trump ukraine scandal,ukrainian president,volodymyr zelensky,zelensky,trump zelensky,MTP Daily with Chuck Todd,Chuck Todd,MSNBC,MSNBC News,MSNBC Live,US News,Current Events,Progressive News,Liberal News,chuck todd live,msnbc chuck todd

FPT Truyền Hình

FPT Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *